Informacje dla kandydatów

Nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015

Nabór elektroniczny - logujemy się do systemu

http://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl

Profile kształcenia

Szkoła Informacje Języki obce
Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego nazwa klasy przedmioty rozszerzone angielski dla wszystkich; niemiecki lub rosyjski do wyboru
społeczna język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia
Technikum im.K.K.Baczyńskiego zawód kwalifikacje/rozszerzenia angielski dla wszystkich; niemiecki lub rosyjski do wyboru
technik mechanik M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
fizyka, matematyka
technik usług fryzjerskich A.19. Wykonywanie usług fryzjerskich
A.23. Wykonywanie projektów fryzur
chemia, język angielski
Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. K.K.Baczyńskiego zawód kwalifikacje angielski, niemiecki lub rosyjski
1 do wyboru
ślusarz M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
mechanik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
klasa wielozawodowa do wyboru: blacharz, lakiernik, elektryk, elektromechanik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, dekarz, stolarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, ogrodnik, piekarz, krawiec i inne

Zasady przyjęć kandydatów

 1. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje tylko dokumenty kompletne.
 2. O kolejności przyjęć zdecyduje łączna liczba punktów (max 200pkt) uzyskanych przez kandydata wg następującej punktacji:
  1. za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba uzyskanych punktów - max 100p.);
  2. za ocenę z języka polskiego, matematyki, języka obcego i geografii na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 72p. (cel.- 18p., bdb. 14p., db. - 10p., dst. - 6p., dop. - 2p.)
  3. za dodatkowe osiągnięcia szkolne - max 28 pkt. (13 pkt. - za tytuł finalisty w konkursach przedmiotowych lub tytuł laureata innego konkursu organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 7 pkt. - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty ( w przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów), 5 pkt. - osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych organizowanych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, 2 pkt. na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów nie przyznaje się 2 punktów), 2 pkt. - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego, 2 pkt. - świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, do 6 pkt. za średnią arytmetyczną z zajęć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum).
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 4. O ile kandydat nie zostanie przyjęty na wybrany kierunek szkoła w miarę posiadanych miejsc będzie proponowała mu inny kierunek nauki.

Procedury odwoławcze

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 4. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Ważne terminy:

 • od 12 maja (poniedziałek) od godz. 1000 do 23 maja (piątek) do godz. 1500 - składanie dokumentów
 • od 20 czerwca (piątek) od godz. 1000 do 24 czerwca (wtorek) do godz. 1600 - dokonywanie zmiany wyboru szkół,
 • od 27 czerwca (piątek) od godz. 1100 do 30 czerwca (poniedziałek) do godz. 1600 - dostarczenie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu,
 • do 3 lipca (czwartek) do godz. 1600 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych, list kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejscach w szkole
 • od 4 lipca (piątek) do 7 lipca (poniedziałek) - potwierdzenie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych woli podjęcia nauki w naszej szkole (na specjalnym druku) i dostarczenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia OKE,
 • 8 lipca (wtorek) godz. 1600 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja aż do czasu ich zapełnienia
 • do 29 sierpnia (piątek) - rekrutacja uzupełniająca.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie (kandydat wypełnia elektronicznie podanie, drukuje i dostarcza do sekretariatu szkoły)
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie OKE o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (mogą być oryginały lub kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),
 3. 2 zdjęcia,
 4. Poświadczone kopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów świadczących o szczególnych osiągnięciach w gimnazjum,
 5. Zaświadczenia potwierdzajace:
  • zwycięstwa na szczeblu pozaszkolnym olimpiad, konkursów itp.,
  • przebywania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych,
  • orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
 7. Zaświadczenie z wybranego przez kandydata zakładu, który z dniem 1 września 2014 roku podpisze z kandydatem umowę o naukę zawodu - druk zaświadczenia kandydat odbiera w sekretariacie szkoły lub ze strony
  Zaświadczenie o praktykach
 8. -klasy wielozawodowe.
Dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły.
» Biuletyn Informacji Publicznej «
» Organ nadzorujący «
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Organem nadzorującym Zespołu Szkół w Tłuszczu jest Mazowiecki Kurator Oświaty
» Organ prowadzący «
Powiat wołomiński
Organem prowadzącym Zespołu Szkół w Tłuszczu jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego
» Facebook «
» Adres Szkoły «
Zespół Szkół
ul. Radzymińska 2
05-240 Tłuszcz
tel/fax: (29) 777-42-00
Kontakt pocztą elektroniczną:
» Kalendarz «
» Informacje «
  Porady:   Sprawdź poprawność:
©2004-2011 Zespół Szkół
Wszelkie prawa zastrzeżone